Bazı Meslekler İçin Torba Yasa Teklifinde Müjdeli Haberler Var

TBMM Gündemindeki Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nde önemli değişiklikler yer alıyor.

1-Güvenlik Korucuları İçin Erken Emeklilik Geliyor

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 1 inci maddesinde güvenlik korucularının erken emekli olmasına yönelik düzenleme yer almaktadır. Maddenin yasalaşması halinde 49 yaşını dolduran güvenlik korucuları 6 ay içerisinde emekli olacak. Koruculardan 44 yaşını doldurup 50 yaşını doldurmayan ve hizmet süresi 15 yıl ve üzeri olanlara da erken emeklilik hakkı tanınıyor.

Kanun Teklifi Maddesi;

Madde 1-18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

·’GEÇİCİ MADDE 6 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte güvenlik korucusu olanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

a)49 yaşını dolduranların görevleriyle ilişiği bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde kesilir ve bunlara önceden peşin ödenmiş olan ücretin kalan günlere isabet eden tutarı geri alınmaz.

b)   44 yaşını doldurmuş ancak 50 yaşından gün almamış ve hizmet süresi onbeş  yıl  ve  üzeri olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvuruda bulunanların görevleriyle ilişiği başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde kesilir ve bunlara önceden peşin ödenmiş olan ücretin kalan günlere isabet eden tutarı geri alınmaz.

Birinci fıkra kapsamında ilişiği kesilenlere bu Kanunun ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca aylık bağlanır. Aylık miktarı hesaplanırken onbeş yıldan daha az hizmeti olanlar için onbeş yıl esas alınır.

Birinci fıkra kapsamında ilişiği kesilenlerin yerine aynı yerleşim biriminde görev yapmak üzere 30 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla öncelikle ve sırasıyla çocuklarından, yoksa kardeşlerinden birisi güvenlik korucusu olarak görevlendirilebilir.

Birinci fıkranın (b) bendine göre ilişiği kesilen güvenlik korucularına, ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından 50 yaşından gün alacakları tarihi takip eden aybaşına kadar olan ay sayısının, en son aldıkları aylık ücretleri ile ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden aybaşında bu Kanunun ek 16 ncı maddesi uyarınca bağlanan ilk aylıkları arasında oluşan farkın yarısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat defaten ödenir. Verilecek tazminat tutarından herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.”

Madde Gerekçesi;

– Madde ile, güvenlik korucularının gençleştirilmesi kapsamında, 49 yaşını dolduranların 6 ay içerisinde ilişiğinin kesilmesi, 44-50 yaş arasında olanların, istekleri üzerine 15 yılı doldurmaları şartı ile emeklilik hakkı getirilmesi düzenlenmektedir.

Güvenlik Korucularının (GK) gençleştirilmesi projesi kapsamında 22 Kasım 2016 tarihli ve 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 442 sayılı Köy Kanununa eklenen Geçici 3 üncü maddeye göre o dönemde görevde bulunan 47.498 GK’dan 18.483’ü emekli edilmiş, bunların yerine 30 yaş ve altında bulunan gençler göreve başlatılarak GK’!arın% 38,91 oranında gençleştirilmesi sağlanmıştır.

Yapılacak yeni düzenleme ile halihazırda görevli bulunan 51.157 GK’dan l.520’sinin emekli olması halinde yerine 30 yaş ve altında bulunan gençler göreve başlatılarak mevcut GK’ların gençleştirilmesine devam edilmesi amaçlanmaktadır.

2-Başpolis ve Kıdemli Başpolislere Komiser Yardımcı Olma Hakkı Geliyor

Kanun Teklifi’nin 4 üncü maddesinde yer alan düzenleme ile başpolis ve kıdemli başpolislerin komiser yardımcısı olmasına imkan tanınıyor. Komiser yardımcısı olarak atanabilmek için adayların yazılı/sözlü sınavda kazanmaları ve akabinde katılacakları eğitimi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Kanun Teklifi Maddesi;

Madde-4 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 29- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı/sözlü sınavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır. Adaylarda aranacak diğer nitelikler, sınavlara ve ilk derece amirlik eğitimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.”

Madde Gerekçesi;

MADDE 4- Madde ile, kırkbeş yaşından gün almamış Başpolis ve Kıdemli Başpolislerin yapılacak sınavlarda başarılı olması ve eğitimi tamamlaması halinde Komiser Yardımcısı olabilmelerine imkan sağlanmaktadır.

3-Uzman Çavuşların Astsubaylığa Geçiş Yaşı 35’e Yükseltilecek

Uzman erbaşların astsubaylığa geçiş yaşı 35’e çıkarılmıştır. Düzenleme ile uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş şartlarındaki yaş farklılığının eşitlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde Metni;

MADDE 28- 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “31” ibaresi ’35” olarak değiştirilmiştir.

Madde Gerekçesi;

MADDE 28- Madde ile, uzman erbaşların astsubaylığa geçişi ile uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş şartlarındaki yaş farklılığının eşitlenmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.

İlgili Yazılar

Leave a Comment