Belediye Taşeron İşçi 2019 Toplu Sözleşme İkramiye Ödenme Tarihleri

Belediye Taşeron İşçi 2019 Toplu Sözleşme İkramiye Ödenme Tarihleri

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda belediye de taşeron işçi olarak çalışmakta iken belediye ve özel idarelerde kurulan şirketlere işçi kadrosu ile geçirilen taşeron işçilere 2019 yılında ödenecek olan toplu sözleşme ikramiyelerinin kaç gün üzerinden ödeneceği ve hangi tarihlerde ödeneceğine ilişkin düzenleme Aile ve Çalışma Bakanlığınca yayınlanmış olan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24. Maddesi Uyarınca İşçi Statüsüne Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali Ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri  başlıklı duyuru ile belirlenmiştir.

İlgili duyurunun toplu sözleşme ikramiyesi başlıklı bölümünde “İşçilere Ekim ve Nisan aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5×2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir. ” hükmü yer almaktadır.

Buna göre 696 sayılı KHK ile belediye ve özel idarelerde kurulan şirket kadrolarına aktarılan taşeron işçiler 2019 Nisan ve 2019 Ekim aylarında 5 er gün olmak üzere toplamda 2019 yılında 10 gün toplu sözleşme ikramiyesi alacaklardır.

Belediye şirketlerinde çalışan işçilere ödenecek olan toplu sözleşme ikramiyeleri işçinin o yıl içinde çalıştığı günler ile orantılı olarak ödenecektir.Toplu sözleşme ikramiyesini aldıktan sonra çeşitli nedenlerle iş akti fesh edilen işçilerin çalışmadıkları günlere denk gelen toplu sözleşme ikramiyeleri geri alınacaktır.

Bunun yanında belediye ve özel idare şirketlerine geçişi yapılan taşeron işçilerin ilave tediye alma hakları bulunmamaktadır.Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca yayınlanmış olan bir yazıda belediye şirketlerinde çalışan işçilerin ilave tediye hakkı olmadığı yönünde görüş verilmiştir.Belediye Şirketlerinde çalışan işçilere ilave tediye ödenemeyeceğine ilişkin Maliye Bakanlığınca verilmiş olan görüş yazımız ekindedir.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: 63107535-140.06-(115702-120)-3270

Konu: İlave Tediye

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi: 10/4/2018 tarihli ve 53773008-659-E.8106 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazının incelenmesinden, davacı Naci Demir ile davalı Çankaya Belde Sosyal Etkinlikler Gıda Temizlik Eğitim Sosyal Bilişim San. Ve Tic. A.Ş. arasında görülmekte olan alacak davasına ilişkin olarak Ankara 28. İş Mahkemesinin 4/3/2018 tarihli ve 2017/543 Esas sayılı yazısına istinaden söz konusu şirket bünyesinde istihdam edilen işçilerin 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Bakanlığımızdan görüş talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 6772 sayılı Kanunun 1. maddesinde; ‘’ Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır.’’ hükmüne yer verilmiştir. Bu çerçevede, işçi statüsünde istihdam edilenlere 6772 sayılı Kanun kapsamında ilave tediye ödenebilmesi için çalışılan işyerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan genel yönetim kapsamındaki bir kamu idaresi veya, Döner sermayeli bir kuruluş veya, Sermayesinin yarısından fazlası, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın Devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir şirket/kurum veya, Kamu iktisadi teşebbüsü veya, 3659 sayılı Kanun kapsamında bulunan bir banka veya sermayesinin yarısından fazlası kamu iktisadi teşebbüsü, banka veya genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine air bir teşekkül, statüsünde bulunması gerekmektedir. Buna göre, belediyeler tarafından kurulan şirketlerin; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri kapsamına girmediği, döner sermayeli bir kuruluş niteliği bulunmadığı, sermayesinin yarısından fazlası genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir sermaye şirketi statüsünde olmadığı ve 3659 sayılı Kanun kapsamında yer alan kurum veya kuruluş statüsünde de bulunmadığı dikkate alındığında, Çankaya Belde Sosyal Etkinlikler Gıda Temizlik Eğitim Sosyal Bilişim San. Ve Tic. A.Ş.’nin 6772 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamında yer almadığı ve dolayısıyla anılan şirket bünyesinde istihdam edilen işçilere ilave tediye ödenmesine imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi:
Araç çubuğuna atla