Engelli İstihdamı ile ilgili DPB’den Resmi Yazı

DPB, kamu ve kuruluşlarına engelli istihdamı konusunda yazı gönderdi. Söz konusu yazı aşağıda yer almaktadır.

T.C.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Devlet Personel Başkanlığı

Sayı:67982825-622.03- 6287                                                                                                                    26.09.2018

Konu : Engelli İstihdamı                                                                                                                                               

DAĞITIMDA KAYITLI YERLERE

Bilindiği üzere. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü maddesinde; “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3 ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilatı hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.

Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorunludur. Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.

Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildiri ima ine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmalar Hakkında Yönetmelik’in 1’inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin amacı, merkezi olarak yapılacak engelli kamu personel seçme sınavına, kuraya, yerleştirme işlemlerine, engelli memur istihdamının takip ve denetimine, istatistik bilgilerin temini ve engelli memur istihdamı ile ilgili diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.” hükmüne, 2’nci maddesinde; “Bu Yönetmelik; a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayıl: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına, b) il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara, c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına, Devlet memuru olarak atanacak engelliler hakkında uy gulanır.” hükmüne, 10 uncu maddesinde;”(1) Engellilerin atanmasına tahsis edilecek kadro sayısının tespitinde, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun, yurtdışı teşkilatı hariç, toplam dolu memur kadro sayısının %3’ü dikkate alınır.” hükmüne, 11’inci maddesinde; “Kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için engelli memur alımı yapacakları münhal kadrolarını; Başkanlığın internet sitesindeki “DPB E-Uygulama” kısmında yer alan bilgi alanlarını Nitelik Kod Kılavuzu ile Başkanlığın öngördüğü koşullara göre tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar elektronik ortamda Başkanlığa bildirir. Bildirimi yapılan ve Başkanlıkça uygun görülen kadrolara ilişkin cetveller ayrıca yazılı olarak Başkanlığa gönderilir” hükmüne, 17’inci maddesinde de; “Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli memur çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi Başkanlıkça yapılır.  Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları; istihdam ettikleri engelli personele ilişkin olarak Başkanlığın internet sitesindeki “DPB E-Uygulama” kısmında yer alan bilgi alanlarınıı tam ve eksiksiz olarak doldurur. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları söz konusu personele ilişkin bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Başkanlığın internet sitesindeki “DPB E-Uygulama” kısmına işleyerek güncelleştirir. Kamu kurum ve kuruluşları, yerleştirmesi yapılan kadrolardan atama sonucu göreve başlatılanları, ataması yapıldığı halde göreve başlamayanları, niteliği uymadığı gerekçesi ile ataması yapılamayan veya ataması iptal edilen adaylara ilişkin bilgileri, Başkanlığın internet sitesindeki “DPB E-Uygulama” kısmında yer alan ilgili formlardaki bilgi alanlarını tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, söz konusu atamayla ilgili işlemlerin sonuçlandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde Başkanlığa bildirir. Engelli memur istihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesinde ve kamu kurum ve kuruluş lan arasında uygulama birliğinin sağlanmasında Başkanlık yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü maddesi hükmü ile bu maddeye istinaden çıkarılan mezkur Yönetmelik hükümleri gereğince engelli memur istihdam etme yükümlülüğü kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında engelli memur istihdamının belirlenen kontenjan dahilinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin takip ve denetiminin yapılabilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca;

1- Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr internet adresi üzerinden “DPB E-Uygulama” başlığına giriş yapılarak  “Kadro Uygulaması” başlığı altında yer alan bilgilerin güncelleştirilmesi.

2-Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr internet adresi üzerinden”DPB E-Uygulama”başlığına giriş yapılarak “Engelli Personel işlemleri” başlığı altındaki istihdam edilen engelli memurların bilgilerinin güncelleştirilmesi,

3-Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr internet adresi üzerinden”DPB E-Uygulama”başlığına giriş yapılarak daha önceki merkezi engelli memur altınlarıyla yerleştirilenlerin atanma veya atanamama durumlarının “Engelli Personel İşlemleri” başlığı altında yer alan bilgilerin doldurularak güncelleştirilmesi.

4-Engelli memur kontenjan açığının bulunması halinde, bu açığın giderilmesi amacıyla merkezi olarak yapılacak olan engelli memur alımına ilişkin münhal kadro bildirimlerinin 31/10/2018 tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr internet adresi üzerinden “DPB E-Uygulama” linki içerisinde yer alan “Talep Giriş” kısmına yapılması, ayrıca bildirimi yapılan ve Devlet Personel Başkanlığınca da elektronik ortamda uygun görülen kadrolara ilişkin sistem üzerinden alınacak cetvellerin üst yazı ekinde Devlet Personel Başkanlığına gönderilmesi.

5- Daha önce elektronik ortamda Başkanlığımıza hiç veri girişi yapmamış olan kurumların Devlet Personel Başkanlığı Web Uygulama sorumlularını belirleyerek alacakları şifre ile veri girişlerinin yapılması, (*DPB E- Uygulama”şifresi, http://euygulama.dbp.gov.tr/DPB^etki/DPB_Kullanici_Basvuru-asp internet adresindeki bilgi alanlarının doldurulması suretiyle alınacak çıktının resmi yazı ekinde gönderilmesine müteakip, kurum web sorumlusunun elektronik posta adresine gönderilecektir.) gerekmektedir.

İlgili Yazılar

Leave a Comment