Harcırah, Kendi İsteği ile Geçici Görevlendirilenlere Ödenebilir mi?

Kendi İsteği ile Geçici Görevlendirilenlere Harcırah Ödenebilir mi?

Bazı kamu kurumlarında personellerinin talebi ile yapılan geçici görevlendirmelerde geçici görevlendirilmenin personelin isteği üzerine yapılmış olması gerekçesi ile geçici görev yolluğu ödenmemektedir.Hatta bazı idareler bu personellerinden geçici görev yolluğu talep etmeyeceğine ilişkin dilekçe almakta veya alınan geçici görev onayına yolluksuz ve yevmiyesiz ibaresi koyarak memura geçici görev yolluğu ödemekten kaçınmaktadırlar.Yasal mevzuat çerçevesinde kendi isteği ile geçici görevlendirilen personellere geçici görev yolluğu ödenip ödenmeyeceğini açıklamaya çalışalım.

Bilindiği üzere 6245 sayılı kanunun 14. maddesinde geçici görev yolluğunun hangi şartlarda ödeneceği başlıklar halinde sayılmıştır.İlgili kanun maddesinde yer alan hüküm aşağıda yer almaktadır.İlgili kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere geçici görev yolluğunun hangi şartlarda ödeneceği açıklanmış ve kendi isteği ile geçici göreve gönderilen memurlara harcırah ödenmesine engelleyen bir hükme yer verilmemiştir.

Madde 14  Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:
1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvekkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;
2. Yeni ve eski memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara;
3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere;
4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için);
5. (Değişik: 12/1/1959 – 7187/1 md.) Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere.”

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre memurun geçici görevlendirilmesi kendi isteği ile bile olsa memurun geçici görev mahallinde yapacağı giderlere karşılık geçici görev yolluğu ödenmesi gerekmektedir.Geçici görevlendirilen memurun görevlendirme onayında harcırahsız yazmış olması da geçici görev yolluğu ödenmesine engel teşkil etmeyecektir.Daha önceki yıllarda verilmiş olan bir danıştay kararında da bu hususlar hakkında verilen kararda tayin onayında yevmiye verilmeyeceğine ilişkin hükmün olmasının ve memurun bu durumu kabul etmiş olmasının geçici görev yolluğunun ödenmesine engel teşkil etmeyeceği hükme bağlanmıştır.

DANIŞTAY KARARI, 5. Daire 1984/688 E., 1984/3799 K., 13.11.1984 T. 

….6245 sayılı Harcırah Kanununun 14.maddesinde; birinci maddede sayılan kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ve yevmiye verileceği, hükme bağlanmıştır. Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Şube Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken Yönetim Kurulu kararı ile Genel Müdürlükde geçici olarak görevlendirilerek Ankara’ya gönderilen davacıya, tayin onayında ikamet yevmiyesi verilmemesi kaydı bulunduğu ve ilgilinin bu tür tayine rıza gösterdiği ileri sürülerek ikamet yevmiyesi ödenmediğidosyanın incelenmesinden anlaşılmıştır.
Davacının tayin onayında ikamet yevmiyesi verilmemesi yolunda bir kaydın olması veya davacının tayin onayını iptal ettirmeyip ikamet yevmiyesi verilmemesi hususunu kabul ederek harcırahsız tayine rıza göstermesi ilgilinin kanunen müstehak bulunduğu yolluğun ödenmesine engel teşkil etmez.
Açıklanan nedenlerle, davacıya genel müdürlükte görevlendirildiği geçici süre için 6245 sayılı kanuna göre yevmiye ödenmemesinde kanuna uyarlık bulunmadığından iptaline, yasada belirtilen miktarlar uyarınca ikamet yevmiyelerinin ödenmesine karar verildi.

Geçici görev yolluk onayının yevmiyesiz ve yolluksuz alınması veya memurun isteği ile görevlendirme yapılmış olması nedeniyle geçici görev yolluğu alamayan memurlar öncelikle idarelerinden geçici görev yolluklarını yazı ile talep etmeli idarece ödeme yapılmaz ise dava açmalıdırlar.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi:
Araç çubuğuna atla