İlkokul Öğretmenlerine İYEP Kapsamında Ders Görevi Verilebilir mi?

İlkokul Öğretmenlerine İYEP Kapsamında Ders Görevi Verilebilir mi?

Sınıf öğretmeni olarak görev yapan bir öğretmenin, normal müfredat kapsamında okuttuğu haftada 30 saatlik ders görevinin yanında haftada 8 saat de destek eğitim odasında ders okuttuğundan bahisle; ilgiliye, ilkokullarda yetiştirme programı (İYEP) kapsamında ayrıca ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin sorulan soruya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen görüş aşağıda yer almaktadır.

T.C

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : 28892082-869-E. 19219490                                                                                    15-10-2018

Konu : Ek Ders Ücreti

……VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) 12.10.2018 tarihli ve 52499748-45.99-E. 19080409 sayılı yazınız.

b) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.

İliniz ………. İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan …………….. in, normal müfredat kapsamında okuttuğu haftada 30 saatlik ders görevinin yanında haftada 8 saat de destek eğitim odasında ders okuttuğundan bahisle; ilgiliye, ilkokullarda yetiştirme programı (İYEP) kapsamında ayrıca ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin (a) yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği gibi ilgi (b) Kararın 5’inci maddesinde; sınıf öğretmenlerinin haftada 18 ta.it aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları, 6’ncı maddesinde; aylıkları karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında okuttukları her ders saatinin ek ders görevinden sayılacağı; ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevinin haftada 12 saati geçemeyeceği belirlenmiştir.

Anılan Kararın 8’inci maddesinde; ilkokul 4’üncü ve 3’üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden 4’üncü sınıfta bulunanlar için bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren 2018-2019 ders yılı süresince, 3’üncü sınıfta bulunanlar için ise bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında görevlendirilen öğretmenlere haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kararın 9’uncu maddesinin (a) bendinde de; öğretmen sayısının yetersiz olması halinde sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kumullarında haftada 8 saate kadar aynca ek ders görevi verilebileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, normal müfredat kapsamında haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan ilgilinin, bunun yanında ilgi (b) Kararın 8’inci maddesi kapsamında ilkokullarda yetiştirme programı (İYEP) kapsamında haftada 10 saate, aynı Kararın 9’uncu maddesi kapsamında ise destek eğitim odasında haftada 8 saate kadar daha ders okutarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ahmet AYTAÇ

Bakan a.

Daire Başkanı

İlgili Yazılar

Leave a Comment