MTA Mühendisleri Kadro Taleplerini iletti.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü kapsamında çalışan mühendisler, taşeron kadro düzenlemesinden yararlanmak istiyorlar.

Hizmet alımıyla taşeron şirket aracılığıyla çalışan mühendisler, kadroya alınmak için taleplerini şu şekilde aktardılar:

Sayın Bakanım,
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce yapılmış, 2017/20353 İhale Kayıt Numaralı ihale neticesinde ihaleyi alan firma ile 09/03/2017 tarihinde imzalanan Personel Hizmeti Alımına ait Sözleşme kapsamında taşeron şirket bünyesinde çalışmaktayız.
Bilindiği üzere 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 maddesi ile taşeron şirket aracılığı ile kamu kurumlarında çalışan personellerin sürekli işçi kadrolarına geçişine imkan sağlanmış ve bunun şartları belirlenmiştir. Belirlenen bu şartlar, usul ve esaslar çerçevesinde de yukarıda belirtmiş olduğumuz ihale neticesinde imzalanan sözleşme kapsamında taşeron olarak çalışan şirket çalışanları olarak müracaatlarımızı yapmış bulunmaktayız.
Ancak, MTA Genel Müdürlüğüne yapmış olduğumuz bu müracaatlar neticesinde; müracaatlarımızı, ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/f maddesi kapsamında yapıldığı, bu nedenle de kadroya geçişin sakıncalı olduğu, bu çalışmaların resmiyette süreklilik arz etmeyen bir iş kapsamına girdiği gerekçesi ile müracaatlarımızı red etme düşüncesinde olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.
Sayın Bakanım;
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/f maddesi “Ulusal araştırma – geliştirme kurumlanma yürüttüğü ve desteklediği araştırma geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile finansmanının tamamı Kanun kapsamındaki bir idare tarafından karşılanarak elde edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımları” şeklinde düzenlemiştir.
696 sayılı KHK’nın 127. Maddesi ile yapılan düzenlemede 4734 sayılı Kanunun 3/f maddesi ile personel hizmet alımları kapsam dışında bırakılmamıştır.
Ayrıca, 2017/20353 İhale Kayıt Numaralı ihalenin teknik şartnamesinde yapılacak olan işi belirleyen 3. Maddesi “Yapılacak iş: MTA yatırım programında yer alan projeler kapsamında gerek merkez, gerekse de arazide (sahada) icra edilecek işlerin bölümleri olan; proje uygulama öncesi uyum ve adaptasyon, sahada kullanılacak ekipmanların tanıtılması ve kullanıma verilmesi, detay jeolojik etüt, jeotermal etüt, jeoteknik etüt, jeofizik kuyu ölçümleri, detay ve rejyonel jeofizik etüt, prospeksiyon, yarma, sondaj operasyonlarının takibi ve kontrolü, sondaj kuyularının takibi, determinasyon, numune alma, numune ve karotların yarılanması, bunların labarotuvar çalışmalarına hazırlanması ve ÇED süreci işlemleri ile bu işlerle ilgili olarak MTA tarafından verilecek diğer işlerdir.” şeklinde belirlenmiştir. Dolayısı ile tarafımızca taşeron şirket çalışanları olarak yapmış olduğumuz bu işlerin, MTA Genel Müdürlüğünün bu işlerin süreklilik arz etmeyen bir iş kapsamına girdiği düşüncesinin aksine, asıl işler olduğu düşüncesi içerisindeyiz.

696 sayılı KHK’nın 127. Maddesi nin yürütülmesinde ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek için Kamu ihale Kurumu görevlendirilmiş olup. Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan taşeron şirket çalışanlarının sürekli işçi kadrosuna geçirilmesinde uygulanacak kriterlere ilişkin Duyurusunun 9. Maddesinde ‘Niteliği gereği süreklilik arz eden iş kriteri tespitinde; geçici nitelikte olmama, belli dönemler itibariyle tekrarlanamsına ihtiyaç duymadan dikkate alınmasına” şeklinde bir kriter ortaya koymuştur.
Hemen belirtmek isteriz ki; MTA Genel Müdürlüğü, 2017/20353 ihale Kayıt Numaralı ihale sonucu imzalanmış olan sözleşmenin süresinin dolmak üzere olması nedeni ile üst paragrafta belirtilen ve bizim yapmış olduğumuz işlerin karşılanması için Ek’de verildiği üzere 2018/48626 İhale Kayıt Numarası ile yeniden ihaleye çıkmıştır. Bu ihale ise 14/02/2018 tarihinde yapılacaktır, ihalenin personel sayısının arttırılarak ve sözleşme süresinin 12 aydan 24 aya çıkartılarak tekrarlanıyor olması nedeniyle de MTA Genel Müdürlüğünün bu işlerin süreklilik arz etmeyen bir iş kapsamına girdiği düşüncesinin aksine işler olduğu düşüncesi içerisindeyiz.
Sayın Bakanım,
Yukarıda kısaca izah etmeye çalıştığımız olaylar ve olgular silsilesi çerçevesinde; MTA Genel Müdürlüğünde, 2017/20353 İhale Kayıt Numaralı ihale sonucunda imzalan ve 09/03/2017 tarihinde başlayan sözleşme kapsamında görev yapmakta olan 179 sözleşmeli personelin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi hususunda ilgi ve takdirlerinizi arz ederiz.
Saygılarımızla

İlgili Yazılar

Leave a Comment