Sözleşmeli Öğretmenlerin Eğitime Hazırlık Ödeneğinden SGK Kesintisi Yapılmasına ilişkin resmi yazı

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.08.0.SGB.0.00.06.00-/OVI2J2010

Konu : Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği

İlgi : 12.11.2010 tarihli ve B.13.2.SGK.0.10.04.00/15411971 sayılı yazı.Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun Ek 32 nci maddesine istinaden, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilenler ile kadrolu olarak çalışan öğretmenlerimize; her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte ve Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktardaki öğrenim yılına hazırlık ödeneği ödenmektedir.

Bakanlığımız harcama birimlerince ödenmekte olan söz konusu eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinden sigorta priminin kesilip kesilmeyeceği hususunda tereddütler oluşmaktadır.

Bu kapsamda; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından söz konusu kesintiye ilişkin alman ilgi sayılı görüş yazısıyla; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 105 inci maddesi ile 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümler gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilenlere ödenen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinden, sigorta pirimi kesilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Prim Tahsilat Daire Başkanlığı

Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/ 309/06-02- 15419971

Konu : Öğretim yılına hazırlık ödeneği

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(Strateji Geliştirme Başkanlığı) Bakanlıklar/ANKARA

İlgi: 04/10/2010 tarihli, 5907 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, 80 inci maddesinin birinci fıkrasının;

(a)bendinde, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında;

1) Hak edilen ücretlerin,

2)Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,

3)İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,

brüt toplamı esas alınacağı,

(b)bendinde, Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı paylan tutarlarının, prime esas kazanca tabi tutulmayacağı,

(c)bendinde ise, (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemelerin prime esas kazanca tabi tutulacağı, diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmayacağı,

105 inci maddesinde de; “21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi, 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 10/7/1987 tarihli ve 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin onbirinci fıkrası hariç olmak üzere, diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümlerinin uygulanmayacağı”

hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Bu bakımdan, 657 sayılı Kanunun 4/b statüsünde çalışan personele ödenen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinden, 5510 sayılı Kanunun yukarıda bahsigeçen maddeleri gereğince sigorta primi kesilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi:
Araç çubuğuna atla