Yönetici Kadrosuna Atanan Memur, Görevden Alınınca Nereye Atanır?

Genel müdür, dengi ve daha üst kadrolarda olanların durumu

Cumhurbaşkanı kararıyla üst kademe kamu yöneticisi kadrolarına (genel müdür ve dengi kadrolar ile daha üst kadrolara) kamu görevlileri arasından atama yapılması mümkündür.

Bu kadrolara atananların görevden alınması veya görev sürelerinin dolması durumunda, Cumhurbaşkanı tarafından;

-Daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara

ya da

-657 sayılı Kanunun 36/A-11 maddesinde sayılan denetim elemanı veya uzman kadrolarına

ya da

-Araştırmacı veya uygun görülecek diğer kadrolara

atanırlar.

Görevden alınan veya görev süresi dolan söz konusu personelin atanması sırasında uygun boş kadro veya pozisyon bulunup bulunmadığına bakılmaz, ayrıca atamaları yapılıncaya kadar eski görevlerine ilişkin almakta oldukları her türlü ödemeleri almaya devam ederler.

Öte yandan, bu kapsamdaki personelden görev süresi dolan veya en az bir yıl görev yaptıktan sonra görevden alınanlardan, yaş haddini beklemeksizin emekliye ayrılmak isteyenlere (görev sürelerinin dolduğu veya görevden alındıkları tarih itibarıyla emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olmaları şartıyla) emeklilik ikramiyeleri artırımlı ödenir. Bu konudaki belirlemeye göre; yaş haddinden emekliliğine en fazla üç yıl kalmışsa emekli ikramiyesi %30; üç yıldan çok, altı yıldan az (altı yıl dâhil) kalmışsa emekli ikramiyesi %40; altı yıldan fazla kalmışsa emekli ikramiyesi %50 fazlasıyla ödeniyor. Bu tutarın Cumhurbaşkanı tarafından bir katına kadar arttırılması da mümkün.

Genel müdürden alt seviyedeki yönetici kadrolarında olanların durumu

Genel müdürden daha alt düzeydeki unvanlara ait kadrolara ve taşra teşkilatında il müdürü ve bölge müdürü kadrolarına, kamu görevlileri arasından Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılması mümkündür.

Bu kadrolara Cumhurbaşkanı kararı ile atanmış olanlar, görevden alındıklarında;

-Daha önce kariyer mesleklerde (denetim elemanı veya uzman) bulunmuş olanlar, kariyer mesleklere ait kadrolara atanırlar.

-Daha önce kariyer mesleklerde bulunmayanlardan, yönetici kadrolarında (genel müdürden alt görevlerde) toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, kariyer mesleklere ait kadrolara atanırlar.

-Daha önce kariyer mesleklerde bulunmayanlardan, yönetici kadrolarında (genel müdürden alt görevlerde) toplam en az üç yıl görev yapmamış olanlar, merkez veya taşra teşkilatında araştırmacı kadrosuna atanırlar.

Görevden alınan söz konusu personelin atanması sırasında uygun boş kadro veya pozisyon bulunup bulunmadığına bakılmaz, ayrıca atamaları yapılıncaya kadar eski görevlerine ilişkin almakta oldukları her türlü ödemeleri almaya devam ederler.

Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında görev yaparken, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve vilayet teşkilatındaki derece ve sınıfları gösteren tabloya göre ikinci derecede bulunan kadroya atanmış olanlar, görevden alındıklarında İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında durumlarına uygun mülkiye başmüfettişliği veya mülkiye müfettişliği kadrosuna şahsa bağlı olarak atanırlar.

Cumhurbaşkanı tarafından atanmayanların durumu

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yönetici unvanlı kadrolara Cumhurbaşkanı kararı ile değil de ilgili atamaya yetkili amirleri tarafından atanmış olanlar, görevden alındıklarında genel hükümler (ilgili mevzuatlarında farklı düzenleme yoksa) çerçevesinde durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Bu kapsamdaki görevlerde bulunanlar, daha önce görevden alındıklarında 375 sayılı KHK’nın ek 18 inci maddesindeki belirlemelere göre ilgili kadrolara atanırken, bu maddenin 9 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 703 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış olmasından dolayı, artık haklarında söz konusu ek 18 inci maddeye göre işlem yapılması mümkün olamamaktadır.

İlgili Yazılar

Leave a Comment